Vi ønsker å hjelpe deg

Hvordan håndterer du en krisesituasjon?

Vi har utarbeidet flere rutiner og anbefalinger for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser og katastrofer for fagfolk i kommunene.

 
_-logo (5).png
 
roman-kraft-266787-unsplash.jpg
 

Kriser

Les og lær mer om våre rutiner for psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer. Vi bruker begrepet kriser om dramatiske og traumatiserende enkelthendelser som i hovedsak skjer med få mennesker direkte involvert av gangen. Dette kan være plutselige barnedødsfall, selvmord, ulike typer ulykker med eller uten dødsfall, voldtekter eller ran.

 

 

Ran

Kan være alt fra trussel om vold til faktisk voldsutøvelse, skade eller i verste fall drap.

Voldtekt og seksuelle overgrep

En forbrytelse og et seksuelt overgrep der noen blir påtvunget seksuell omgang.

 

Selvmord

En aktiv, villet handling som fører til døden for den som utfører det.

Alvorlige sykdommer

Alvorlig kroniske, progredierende og livstruende tilstander.

 

Mord

Å ta liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andre personers død.

Krybbedød eller brå barnedød

Å miste barn plutselig og uventet, enten barnet har fått leve en stund, døde ved fødselen eller i svangerskapet.

 

Seksuelle overgrep mot barn

Voldtekt, pedofile handlinger, incest, blotting, beføling av person som ikke samtykker, og trusler av seksuell art. 

Ulykker

En plutselig og tilfeldig hendelse som forårsaker større skade.

 
Blå bakgrunn.jpg
 

Katastrofer

Med katastrofer menes dramatiske og traumatiserende hendelser, der mange personer er involvert samtidig. Det kan være transportulykker, naturkatastrofer, massedrap, storbranner, etc. Det finnes mange definisjoner av katastrofe, men felles for mange av disse definisjonene er understrekingen av at dette er hendelser som overstiger lokalsamfunnets evne og ressurser til å mestre.

 

 

Store ulykker

Ulykker med kollektive transportmidler som tog, fly, båt eller buss, der flere personer kommer alvorlig til skade eller har omkommet.

Naturkatastrofer

Naturlige endringer i jordas overflate eller atmosfære som får katastrofale følger for mennesker og andre organismer.